การยื่นคำร้องขอสอบ สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา