การลาออก สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา