คำชี้แจง ทปอ. ตอบข้อสงสัยเรื่องการประกาศผลคะแนน A-Level 67

สืบเนื่องจากการประกาศผลคะแนนรายวิชา A-Level 67 ได้มีประเด็นกรณีสงสัยเกิดขึ้นและร้องเรียนมายัง ทปอ. จึงขอชี้แจงดังนี้

 กรณี 1  ผู้เข้าสอบรายหนึ่งโพสต์ว่าขาดมาสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 แต่มีคะแนนขึ้น 18/100 ตรวจสอบแล้วพบว่ามีผู้เข้าสอบชื่อเดียวกันสองรายในห้องสอบ และเกิดการนั่งสอบผิดที่ ต่อมาเมื่อทราบจึงย้ายที่นั่งสอบไปยังที่ที่ถูกต้อง กระดาษคำตอบที่นั่งผิดถูกส่งเข้าระบบตรวจ ได้คะแนน 18/100 ตามที่รายงานผลสอบ ตอนนี้ได้แก้ไขผลสอบให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงแล้ว

กรณี 2  ผู้เข้าสอบรายหนึ่งโพสต์ว่าขาดสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 แต่มีคะแนนชึ้น 9/100 ตรวจสอบแล้วพบว่ามีผู้เข้าสอบรายอื่นเข้าสอบนั่งที่นั่งสอบผิด ส่งผลให้คะแนนตนเองกลายเป็นขาดสอบ และผู้เข้าสอบที่ขาดสอบกลายเป็นมีคะแนน 9/100 ตอนนี้ได้แก้ไขผลสอบให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงแล้ว

กรณีที่ 3 ผู้เข้าสอบรายหนึ่งโพสต์ว่าจากการประกาศผลสอบ A-Level ปี 67 ตนเองได้คะแนนเท่ากับ A-Level  ปี 66 ที่ตนเองสอบไว้ จากที่เข้าสอบ 7 วิชา ตรงกัน 4 วิชา ตรวจสอบแล้วพบว่ามีผู้เข้าสอบตรวจสอบแล้วพบว่ามีผู้เข้าสอบได้คะแนนเช่นนั้นจริง ส่วนอีกสามวิชาที่เหลือ ได้คะแนนแตกต่างจากปีก่อนหน้า

สำหรับการตรวจให้คะแนนในภาพรวมมีประเด็นการให้คะแนนดังนี้

1. วิชาฟิสิกส์ ข้ออัตนัยที่โจทย์ไม่ได้กำหนดค่าคงที่ คณะกรรมการออกข้อสอบพิจารณาให้มีคำตอบที่ถูกต้องเป็นไปได้ 6 คำตอบ ตามค่าคงที่ที่ผู้เข้าสอบอาจใช้ความละเอียดไม่เท่ากัน

2.  วิชาชีววิทยา ข้อ 12 ในชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 โจทย์ถามถึงระดับอ็อกซิเจนในเหงือกปลา เนื่องจากตัวอักษร A-B-C พิมพ์ไม่ชัดเจนในข้อสอบ คณะกรรมการดำเนินงาน TCAS มีมติให้ยกข้อสอบฟรี ให้คะแนนทุกคน

3. วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ข้อ 9 ชุดที่ 1 และ ข้อ 10 ชุดที่ 2 โจทย์กำหนดสาร NH4 แต่พิมพ์ไม่ตรงกันในตัวเลือกเป็น NH3 คณะกรรมการดำเนินงาน TCAS มีมติให้ยกข้อสอบฟรี ให้คะแนนทุกคน

4.  วิชาสังคม ข้อ 7 ชุดที่ 1 และ ข้อ 2 ชุดที่ 2 คณะกรรมการออกข้อสอบ พิจารณาคำร้องแล้ว จึงมีมติให้มีคำตอบถูกสองคำตอบ คือ ตัวเลือก 3 และ 5

5. ข้อสงสัยเรื่องการออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 เกินหลักสูตร คณะกรรมการออกข้อสอบพิจารณาแล้ว ลงความเห็นยืนยันว่าไม่เกินหลักสูตรแต่อย่างใด