ประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้คะแนนคำตอบของวิชา TGAT3