เรื่อง บทลงโทษการกระทำทุจริตการจัดการทดสอบรายวิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และรายวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (TPAT) และรายวิชา A-Level ปีการศึกษา 2567