กรณียืนยันอีเมล แล้วไม่ได้รับ OTP ให้ดำเนินการดังนี้

1. ตรวจสอบชื่ออีเมล การสะกด ถูกต้องหรือไม่

2. ตรวจสอบอีเมลที่เมนู อีเมลขยะ หรือ Spam

3. หากตรวจสอบทั้งข้อ 1 และ 2 แล้ว ไม่พบอีเมลให้เข้ามายืนยันอีเมล ให้เปลี่ยนอีเมลอื่น (หากมี) หรือ เข้าทำรายการใหม่ในภายหลัง

ทั้งนี้การสมัครสอบจะต้องยืนยันช่องทางการขอรับ OTP อย่างน้อย 1 ช่องทาง เช่นทางเบอร์โทรศัพท์ SMS

ตัวอย่างการสะกดอีเมลผิด (ตามภาพ)