ระบบทดลองสอบรูปแบบการจัดสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ CBT (Computer Base Test)