สมัคร TGAT/TPAT ก่อนหรือหลัง มีผลกับการเลือกสนามสอบไหม?

TGAT/TPAT สมัครก่อนหรือหลังไม่มีผล เพราะพอปิดรับสมัคร ระบบจะสุ่มผู้สมัครขึ้นมาจัดลงสนามสอบ โดยจัดลงสนามตามอันดับที่เราเลือก 1 2 3 4 5 ตามลำดับ (จัดให้ลง 1 ก่อน หาก 1 เต็ม ก็จัดลง 2 ตามลำดับ) การสุ่มที่ว่าจะเป็นการสุ่มผู้สมัครขึ้นมาจัดลงสนามสอบ ไม่ใช่สุ่มสนามสอบให้ผู้สมัคร