ถ้าหากสนามสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ มีกระดาษทดให้ จะสามารถพับหรือฉีก ได้ไหม?

สามารถพับกระดาษทดได้ แต่ห้ามฉีกหรือทำลายกระดาษทด และห้ามนำกระดาษทดออกจากห้องสอบ