ถ้าหากปัจจุบันเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย อยากซิ่วมาเรียนใหม่ จะต้องลาออกก่อนหรือไม่?

ถ้าหากผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย  ไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นการศึกษาไหนก็ตาม เมื่ออยากซิ่วมาเรียนใหม่ ไม่ต้องลาออกจากสถานศึกษา

ยกเว้นสมัครสอบรายวิชา TPAT1 ผ่านระบบรับสมัครสอบของ กสพท ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • กรณีกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีการศึกษาที่ 1
 1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีการศึกษาที่ 1 ในคณะอื่น อยากซิ่วมาเรียนของ กสพท
  – ไม่ต้องลาออกจากสถานศึกษา
 2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีการศึกษาที่ 1 ของ กสพท อยากซิ่วเข้าคณะเดิม
  – จะต้องได้รับการอนุมัติให้ลาออกก่อนวันที่ 25 เม.ย. 2567
 • กรณีกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีการศึกษาที่ 2 ขึ้นไปในทุกคณะ
  – จะต้องลาออกจากสถานศึกษาเดิมก่อนวันที่ 10 ก.ย. 2566 แล้วนำใบลาออกมาเป็นหลักฐาน เพื่อนำมาสมัครสอบรายวิชา TPAT1 ผ่านระบบรับสมัครสอบของ กสพท
 • กรณีที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยของเอกชนอยากซิ่วมาเรียนของ กสพท
  – ไม่ต้องลาออกจากสถานศึกษาเดิม รอให้สอบติดและทำการยืนยันสิทธิ์ก่อน**ควรศึกษาคุณสมบัติผู้สมัครเพิ่มเติม