จำเป็นต้องเลือกสนามสอบทั้ง 5 ลำดับไหม เลือกสนามสอบเดียวได้ไหม?

ผู้สมัครจะต้องทำการเลือกสนามสอบให้ครบทั้ง 5 ลำดับ ยกเว้นกรณีที่จังหวัดในลำดับแรก มีสนามสอบน้อยกว่า 5 สนามสอบ ให้เลือกทุกสนามสอบในจังหวัดนั้นแทน