ถ้าวิชาที่ไม่มีกระดาษทดมีแต่ตัวข้อสอบเลย สามารถทดหรือขีดเขียนในตัวข้อสอบได้ไหม?

สามารถทดหรือขีดเขียนในตัวข้อสอบได้เลย