ระบบเปิดให้ลงทะเบียนสมัครสอบได้ที่ไหน? เมื่อไหร่?

การสมัครสอบ TPAT1

สมัครสอบรายวิชา TPAT1 ผ่านระบบรับสมัครสอบของ กสพท www9.si.mahidol.ac.th
ในวันที่ 1-20 กันยายน 2566

การสมัครสอบ TGAT/TPAT2-5

  • ต้องลงทะเบียนในระบบ TCAS ก่อนที่ student.mytcas.com ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น.
  • สมัครสอบรายวิชา TGAT/TPAT2-5  ตามความสมัครใจโดยเลือกสนามสอบแบบเรียงลำดับ 5 ลำดับ (รวมถึงการเลือกประเภทข้อสอบแบบกระดาษ/ข้อสอบแบบคอมพิวเตอร์) โดยสมัครได้ในวันที่ 29 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2566

การสมัครสอบ A-Level

  • ต้องลงทะเบียนระบบ TCAS ก่อนที่ student.mytcas.com ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น.
  • สมัครสอบรายวิชา A-Level โดยสมัครได้ในวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2567 การสอบรายวิชา A-Level จะเป็นการสอบด้วยกระดาษเท่านั้น