สามารถนำเอายาดมเข้าห้องสอบ TGAT/TPAT 2-5 และ A-Level ได้หรือไม่?

ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์อื่นใดนอกจากที่ระบุนี้ เช่น ดินสอกด ยาดม ขวดน้ำ เสื้อกันหนาว ที่อุดหู หากมีความจำเป็น ให้แจ้งอนุโลมหน้าห้องสอบ โดยแนบใบรับรองแพทย์ หรือหลักฐานความจำเป็นอื่น ๆ

สิ่งที่ผู้สมัครสอบสามารถนำเข้าห้องสอบ TGAT/TPAT 2-5 และ A-Level ได้ มีดังในภาพข้างล่างนี้