การสอบแบบ PBT/CBT คืออะไร ต่างกันยังไง?

PBT และ CBT คืออะไร?

 1. Paper Based Test (PBT) คือการเลือกสอบด้วยกระดาษ โดยมีโรงเรียนเป็นสนามสอบ
 2. Computer Based Test (CBT) คือการเลือกสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
  โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นสนามสอบ ซึ่งจะมีให้ทดลองสอบก่อนสอบจริง

ผู้สมัครสามารถเลือกสอบ PBT หรือ CBT ได้ตามความสมัครใจ โดย

 1. TGAT/TPAT 2-5 มีให้เลือกสอบทั้ง PBT (สอบด้วยกระดาษ)
  และ CBT (สอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์)
  ยกเว้น TPAT1 จะมีแค่ PBT (สอบด้วยกระดาษ)
  ค่าสมัคร วิชาละ 140 บาท เลือกการสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ สอบด้วยกระดาษ
  เลือกได้ตามความสมัครใจ(เลือกสนามสอบแบบเรียงลำดับ 5 ลำดับ)
 2. A-Level จะสอบแบบ PBT (สอบด้วยกระดาษ) เท่านั้น
  ค่าสมัคร วิชาละ 100 บาท