การลงทะเบียนระบบ TCAS67 สำหรับนักศึกษาที่จบ กศน.

เมื่อผู้สมัครลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ TCAS67 เรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลการศึกษาของตนเองที่ระบบได้รับมาจากฐานข้อมูลของศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลการศึกษา (iCAS) ภายใต้การดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยเข้าใช้งานที่ URL  https://student.mytcas.com เลือก “แก้ไขข้อมูลการศึกษา” หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งแก้ไขข้อมูลในระบบ TCAS67 พร้อมแนบหลักฐานประกอบการแก้ไข ดังนี้

ผู้สมัครที่จบหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)

 1. เลือกหลักสูตร
 2. ปีการศึกษา
 3. GPAX 6
 4. ประเทศ
 5. ชื่อโรงเรียน
 6. ที่อยู่โรงเรียน
 7. อัปโหลดรูปด้านหน้าใบกศน.1-ป (ระเบียนแสดงผลการเรียนการศึกษานอกระบบ)
 8. อัปโหลดรูปด้านหลังใบกศน.1-ป (ระเบียนแสดงผลการเรียนการศึกษานอกระบบ)
 9. ยืนยันข้อมูลด้านการศึกษา

หากไม่พบข้อมูลทางการศึกษาจากระบบ iCAS ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลทางการศึกษาทั้งหมด ด้วยตนเอง พร้อมแนบหลักฐานไฟล์รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน และรูปถ่ายใบกศน.1-ป (ระเบียนแสดงผลการเรียนการศึกษานอกระบบ) เข้าระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระบบตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลต่อไป

คำถามที่พบบ่อย 

 1. ระบบ iCAS มีฐานข้อมูลของนักศึกษา กศน. ที่กำลังเรียนภาคเรียนสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปรากฎในระบบ iCAS หรือไม่?
  ตอบ  ในระบบ iCAS ได้รับฐานข้อมูลของนักศึกษา กศน. แต่อาจไม่ครบถ้วน เนื่องจากข้อมูลในฐานไม่ได้ Update ตลอดเวลา
 2. นักศึกษา กศน. ที่กำลังจะจบการศึกษาในปี 2566 จะเข้าใช้งานระบบ TCAS67 อย่างไร ถ้าไม่มี ใบปพ.1?
  ตอบ สามารถใช้ใบกศน.1-ป (ระเบียนแสดงผลการเรียนการศึกษานอกระบบ) ปีสุดท้ายแทนได้
  สำหรับ นักศึกษา กศน. ที่จะเข้ามหาวิทยาลัยต้องศึกษาและอ่านรายละเอียดคุณสมบัติต่างๆของการรับนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยก่อน
 3. สามารถนำผลในใบกศน.1-ป (ระเบียนแสดงผลการเรียนการศึกษานอกระบบ) มาคำนวณเป็นคะแนน GPAX ได้หรือไม่?
  ตอบ ไม่ได้
 4. ต้องทำอย่างไร ถ้าในระบบ TCAS67 ให้ระบุว่าต้องใช้คะแนน GPAX 5 เทอม เท่านั้น?
  ตอบ ปล่อยช่อง GPAX5 ว่างไว้ในระบบ เพราะข้อมูลนี้ นักศึกษา กศน. จะต้องส่งเพิ่มไปกับใบสมัครในรอบ 1 portfolio และ รอบ 2 quota แทน ส่วน รอบ 3 admission จะใช้ GPAX6 คือข้อมูลจบการศึกษาแล้วเท่านั้น นักศึกษา กศน. ค่อยนำมาเพิ่มในระบบเมื่อเรียนจบแล้ว