คู่มือผู้สมัครรอบ 3 Admission

1. การสมัครรอบที่ 3 Admission

ผู้สมัครเข้าสู่ระบบที่ URL https://student.mytcas.com ระบบแสดง “รอบการสมัคร”

ผู้สมัครเลือกรอบ 3 Admission รับสมัคร ภายในวันและเวลาที่กำหนด

เลือกสาขาวิชาที่ท่านสนใจได้สูงสุด 20 อันดับเพื่อใช้ในการสมัครรอบ Admission

  1. พิมพ์ชื่อมหาวิทยาลัย คณะ หรือหลักสูตรที่ผู้สมัครสนใจ
  2. คลิก “เลือก”
  3. ระบบแสดงสาขาวิชาที่สนใจ พร้อมทั้งคำนวณคะแนนผ่านเกณฑ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย

4.ระบบแสดงคะแนนเมื่อผู้สมัคร “ไม่ผ่านเงื่อนไขการรับ ไม่สามารถสมัครได้”

เมื่อผู้สมัครเลือกสาขาวิชาและลำดับที่ต้องการสมัครได้แล้ว เลือก “สาขาวิชาที่สมัคร”

การสมัครครั้งที่ 1 กรุณาเลือกสาขาวิชาที่จะสมัคร เรียงตามความสนใจ สามารถเลือกได้สูงสุด 10 อันดับ จากนั้นเลือก “ยืนยัน”

ระบบแสดงสาขาวิชาและลำดับที่ผู้สมัครได้ทำการเลือกไว้ จากนั้นเลือก “บันทึกรายการ”

ระบบแสดงจำนวนอันดับสาขาวิชาและยอดค้างชำระทั้งหมด ผู้สมัครสามารถเลือก “แก้ไขสาขาวิชาที่สมัคร” เพื่อกลับไปแก้ไขอันดับในการเลือกได้

จากนั้นเลือก “ยืนยันการสมัคร”

*ผู้สมัครสามารถสามารถตัดสินใจได้ 3 ครั้ง

ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และเลือกช่องทางในการส่งรหัส One Time Password (OTP) จากนั้นเลือก “ส่ง OTP เพื่อยืนยันการสมัคร”

กรอกรหัสยืนยัน One Time Password (OTP) ที่ได้รับ จากนั้นเลือก “ยืนยัน OTP และยืนยันการสมัคร”

ระบบแสดงการสมัครครั้งที่ 1 / ยืนยันครั้งที่ 1 ท่านยืนยันการสมัครแล้ว รอการชำระเงิน เลือก “พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน”

ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาได้สูงสุด 10 อันดับ ค่าสมัครดังนี้

สมัคร 1 อันดับ  ค่าสมัคร  150 บาท
สมัคร 2 อันดับ ค่าสมัคร  200 บาท
สมัคร 3 อันดับ ค่าสมัคร  250 บาท
สมัคร 4 อันดับ ค่าสมัคร  300 บาท
สมัคร 5 อันดับ ค่าสมัคร  400 บาท
สมัคร 6 อันดับ ค่าสมัคร  500 บาท
สมัคร 7 อันดับ ค่าสมัคร  600 บาท
สมัคร 8 อันดับ ค่าสมัคร  700 บาท
สมัคร 9 อันดับ ค่าสมัคร  800 บาท
สมัคร 10 อันดับ ค่าสมัคร  900 บาท

ตัวอย่างใบแจ้งชำระเงิน TCAS66 รอบ 3 แอดมิชชั่น

ระบบแสดงข้อมูลการสมัคร ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้ให้รอประกาศผล ภายในวันและเวลาที่กำหนด

จากนั้นเลือก “พิมพ์ใบสรุปการสมัคร”

ตัวอย่างใบสรุปการสมัคร TCAS66 รอบ 3 แอดมิชชั่น

ถ้าหากผู้สมัครต้องการแก้ไขสาขาวิชาที่สมัคร ท่านตัดสินใจไปแล้ว 1 ครั้ง สามารถตัดสินใจได้อีก 2 ครั้ง เลือก “ดำเนินการแก้ไขสาขาวิชาที่สมัคร”

รายละเอียดสาขาวิชาที่ผู้สมัครเลือกจะปรากฏ ผู้สมัครสามารถเลื่อนจัดลำดับขึ้นหรือลง เพื่อจัดลำดับสาขาวิชาที่จะสมัครใหม่ได้

หรือทำการเลือกสาขาวิชาใหม่

จากนั้นเลือก “บันทึกรายการ” หรือ เลือก “ยกเลิกและกลับไปใช้การยืนยันครั้งที่ 1/3” เพื่อกลับไปยังก่อนหน้า

เมื่อผู้สมัครบันทึกรายการแล้วระบบแสดงผลการจัดลำดับใหม่

กรณีที่เพิ่มสาขาวิชาที่สนใจจะมียอดที่ต้องทําการชําระเพิ่มและจํานวนในการตัดสินใจจะลดลงด้วยเลือก “ยืนยันการสมัคร ครั้งที่ 2/3”และดําเนินการ ชําระเงินตามขั้นตอน

ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และเลือกช่องทางในการส่งรหัส One Time Password (OTP) จากนั้นเลือก “ส่ง OTP เพื่อยืนยันการสมัคร”

กรอกรหัสยืนยัน One Time Password (OTP) ที่ได้รับ จากนั้นเลือก “ยืนยันการสมัคร”

ระบบแสดงการสมัครครั้งที่ 1 / ยืนยันครั้งที่ 2 ท่านยืนยันการสมัครแล้ว รอการชำระเงิน เลือก “พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน”

กรณีที่ผู้สมัครต้องการลบสาขาวิชาที่สนใจออก เลือก “ดำเนินการแก้ไขสาขาวิชาที่สมัคร” รายละเอียดสาขาวิชาที่ผู้สมัครเลือกจะปรากฏ ผู้สมัครเลือก “ไอคอนถังขยะ” เพื่อทําการลบสาขาวิชาออก และเลือก “บันทึกรายการ”

ระบบแสดงข้อมูลการจัดอันดับที่ผู้สมัครได้ทำการเลือกไว้ เมื่อผู้สมัครทำการลบสาขาวิชาออกไป 1 สาขาวิชา ทำให้สามารถเลือกได้อีก 1 อันดับโดยไม่ต้องชําระเงินเพิ่ม

ประวัติการดำเนินการ

กรณีที่ผู้สมัครดำเนินการสมัครครั้งที่ 1 และยืนยันครั้งที่ 3 เรียบร้อยแล้ว หากต้องการแก้ไขอันดับการเลือกสาขาวิชาอีก ระบบจะทำการ Set Zero ซึ่งหมายถึงผู้สมัครจะต้องเลือก สาขาวิชาอันดับใหม่และต้องชําระเงินในการสมัครใหม่ทั้งหมด ผู้สมัครเลือก “ดำเนินการสมัครใหม่ (Set Zero)”

กรณีที่ผู้สมัครยังค้างการชําระเงินค่าสมัครครั้งก่อนจะไม่สามารถทําการสมัครใหม่ (Set Zero) ได้ ผู้สมัครจะต้องทําการชําระค่าสมัครที่ยังค้างอยู่ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยกเลิกการสมัครแล้วดำเนินการสมัครใหม่ (Set Zero) ได้

ระบบแสดง หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา/อันดับที่เลือกสมัคร ท่านจะต้องยกเลิกการสมัครเดิม แล้วจึงดำเนินการสมัครใหม่ (Set Zero) ได้ โดยการสมัครแต่ละครั้งจะมีค่าดำเนินการ กรุณาอ่านและ คลิกยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกข้อ ก่อนเลือก “สมัครใหม่ (Set Zero)”

เลือกช่องทางในการรับรหัส OTP เพื่อยืนยัน การยกเลิกการสมัครเดิมและยืนยันการสมัครใหม่ (Set Zero)

กรอกรหัสยืนยัน One Time Password (OTP) ที่ได้รับ จากนั้นเลือก “ยืนยันการทำรายการ”

หลังจากที่ดำเนินการสมัครใหม่ (Set Zero) ข้อมูลจะเหลือไว้เพียงตัวเลือกสาขาวิชาที่สนใจ ผู้สมัครต้องดำเนินการเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครในอันดับต่างๆ ใหม่ทั้งหมด


2. คู่มือระบบประมวลผลและประกาศผลการคัดเลือกฯ TCAS67 รอบ 3 Admission ครั้งที่ 2

ผู้สมัครเข้าสู่ระบบที่ URL https://student.mytcas.com ระบบแสดง ผลการประมวลผลครั้งที่ 2

กรณีที่ผู้สมัครได้เลื่อนอันดับขึ้น

ระบบแสดง ผลการประมวลผลครั้งที่ 2 ยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ “ท่านติดอันดับที่ 7”

เลือก “ประวัติการดำเนินการ” ผู้สมัครได้เลื่อนอันดับขึ้น ติดอันดับที่ 7 จากเดิมผลการประมวลผลที่ 1 ติดอันดับที่ 9

กรณีที่ผู้สมัครได้อันดับเดิม

ระบบแสดง ผลการประมวลผลครั้งที่ 2 ยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ “ท่านติดอันดับที่ 7”

เลือก “ประวัติการดำเนินการ” ผู้สมัครได้อันดับเดิม

กรณีที่ผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้

ระบบแสดง ผลการประมวลผลครั้งที่ 2 “ท่านไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้”

เลือก “ประวัติการดำเนินการ” ผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 2 ครั้ง

กรณีที่ผู้สมัครไม่ใช้สิทธิ์

ระบบแสดง ผลการประมวลผลครั้งที่ 1 “ไม่ใช้สิทธิ์และไม่ขอใช้สิทธิ์ประมวลผลครั้งที่ 2 ในรอบนี้”

เลือก “ประวัติการดำเนินการ” ผลการประมวลผลครั้งที่ 1 ผู้สมัครติดอันดับที่ 2 และเลือก “ไม่ใช้สิทธิ์และไม่ขอใช้สิทธิ์ประมวลผลครั้งที่ 2”

กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาที่กำหนด

ระบบแสดง ผลการประมวลผลครั้งที่ 2 “ท่านไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาที่กำหนด”

เลือก “ประวัติการดำเนินการ” ผลการประมวลผลครั้งที่ 1 ผู้สมัครติดอันดับที่ 4 และไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาที่กำหนด

กรณีที่ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ ผลการประมวลผลครั้งที่ 1

ระบบแสดง ผลการประมวลผลครั้งที่ 1 “ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว”

เลือก “ประวัติการดำเนินการ” ผลการประมวลผลครั้งที่ 1 ผู้สมัครติดอันดับที่ 2 และเลือก “ยืนยันสิทธิ์”


3. การสละสิทธิ์รอบที่ 3 Admission

ผู้สมัครเข้าสู่ระบบที่ URL https://student.mytcas.com ระบบแสดง รอบ 3 Admission

หมายเหตุ *ผู้สมัครแต่ละคนสามารถสละสิทธิ์ได้สูงสุดเพียง 1 ครั้ง และต้องดำเนินการในช่วงเวลาที่เปิดให้เท่านั้น เพื่อจะสมัครรอบถัดไปได้ ภายในวันและเวลาที่กำหนด  เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ 3 Admission และไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อนเท่านั้น

เลือก “ข้อมูลเพิ่มเติม” ระบบแสดงรายละเอียดการสละสิทธิ์ หากต้องการสละสิทธิ์ให้เลือก “สละสิทธิ์”

การสละสิทธิ์ ระบบกำหนดให้ทำได้เพียง 1 ครั้ง ภายในวันและเวลาที่กำหนด เพื่อสมัครในรอบ 4 ได้ ท่านไม่สามารถขอยกเลิกการสละสิทธิ์ ภายหลังจากที่ได้สละสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เลือก “สละสิทธิ์”

ระบบแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไขกรณี “สละสิทธิ์”

*ผู้สมัครกรุณาอ่านและ คลิกยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกข้อ ก่อนคลิก ยืนยันการสละสิทธิ์

ผู้สมัครเลือก  “สละสิทธิ์” เพื่อดำเนินการต่อไป หรือ เลือก “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการสละสิทธิ์กลับไปยังก่อนหน้า

ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และเลือกช่องทางในการส่งรหัส One Time Password (OTP) จากนั้นเลือก “ส่ง OTP เพื่อยืนยันการสละสิทธิ์”

กรอกรหัสยืนยัน One Time Password (OTP) ที่ได้รับ จากนั้นเลือก “ยืนยัน OTP และยืนยันการสละสิทธิ์”

ระบบแสดงข้อมูลการสละสิทธิ์ของผู้สมัคร รอบที่ 3 Admission

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบประวัติ ได้จากตัวเลือก”ประวัติการดำเนินการ”

กรณที่ผู้สมัครเคยสละสิทธิ์ในรอบที่ 1 Portfolio หรือ รอบที่ 2 Quota มาแล้ว จะไม่สามารถสละสิทธิ์ในรอบนี้ได้


4. ผู้สมัครผ่านการคัดเลือกในอันดับที่ 1 (รอบที่ 3 Admission)

ผู้สมัครเข้าสู่ระบบที่ URL https://student.mytcas.com ระบบแสดง ผลการประมวลผลครั้งที่ 1

กรณีที่ผู้สมัครติดอันดับที่ 1  

ระบบแสดงผลการประมวลผลครั้งที่ 1 ท่านติดอันดับที่ 1 ไม่สามารถขอประมวลผลครั้งที่สองได้ กรุณายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด และสามารถตัดสินใจได้ 3 ครั้ง เลือก

1. ยืนยันสิทธิ์ ในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก และเปลี่ยนแปลงได้อีก 2 ครั้ง

2. ไม่ใช้สิทธิ์ หากผู้สมัครไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก

เมื่อผู้สมัครเลือก ยืนยันสิทธิ์ ระบบแสดงข้อมูลสาขาวิชาที่เลือก ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และเลือกช่องทางในการส่งรหัส One Time Password (OTP) จากนั้นเลือก “ส่ง OTP เพื่อยืนยันสิทธิ์”

กรอกรหัสยืนยัน One Time Password (OTP) ที่ได้รับ จากนั้นเลือก “ยืนยัน OTP และยืนยันสิทธิ์”

ระบบแสดง ผลการประมวลผลครั้งที่ 1 ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว จากนี้รอประกาศจากสถาบัน

ผู้สมัครสามารถเลือก “ข้อมูลเพิ่มเติม” เพื่อดูการใช้สิทธิ์ สามารถตัดสินใจได้อีก 2 ครั้ง หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ ท่านสามารถตัดสินใจใหม่ได้ ภายในเวลาที่กำหนด และเลือก “ไม่ใช้สิทธิ์”

ระบบแสดง กรณีผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลงสถานะ เป็น “ไม่ใช้สิทธิ์” เลือก “ไม่ใช้สิทธิ์”

ระบบแสดง ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรณี “การไม่ใช้สิทธิ์” กรุณาอ่านและ คลิกยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกข้อ ก่อนคลิก “ไม่ใช้สิทธิ์”

ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และเลือกช่องทางในการส่งรหัส One Time Password (OTP) จากนั้นเลือก “ส่ง OTP เพื่อไม่ใช้สิทธิ์”

กรอกรหัสยืนยัน One Time Password (OTP) ที่ได้รับ จากนั้นเลือก “ยืนยัน OTP และยืนยันการไม่ใช้สิทธิ์”

ระบบแสดง ผลการประมวลผลครั้งที่ 1 ไม่ใช้สิทธิ์ ในรอบนี้

ผู้สมัครสามารถเลือก “ข้อมูลเพิ่มเติม” เพื่อดูการใช้สิทธิ์ สามารถตัดสินใจได้อีก 1 ครั้ง หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ ท่านสามารถตัดสินใจใหม่ได้ ภายในเวลาที่กำหนด และเลือก “ขอเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ”

ระบบแสดงผลการประมวลผลครั้งที่ 1 ท่านติดอันดับที่ 1 ไม่ใช้สิทธิ์ในรอบนี้ สามารถตัดสินใจได้อีก 1 ครั้ง เลือก “ยืนยันสิทธิ์”

ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และเลือกช่องทางในการส่งรหัส One Time Password (OTP) จากนั้นเลือก “ส่ง OTP เพื่อยืนยันสิทธิ์”

ระบบแสดงรายละเอียด ท่านยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีก

ประวัติการดำเนินการ


5. ผู้สมัครผ่านการคัดเลือกในอับดับที่ 2 เป็นต้นไป (รอบที่ 3 Admission)

ผู้สมัครเข้าสู่ระบบที่ URL https://student.mytcas.com ระบบแสดง ผลการประมวลผลครั้งที่ 1

กรณีที่ผู้สมัครติดอันดับที่ 2 เป็นต้นไป

ระบบแสดงผลการประมวลผลครั้งที่ 1 ท่านติดอันดับที่ 9 สามารถตัดสินใจได้ 3 ครั้ง เลือก “ยืนยันสิทธิ์และไม่ขอใช้สิทธิ์ประมวลผลครั้งที่ 2”

ระบบแสดงข้อมูลสาขาวิชาที่เลือก ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และเลือกช่องทางในการส่งรหัส One Time Password (OTP) จากนั้นเลือก “ส่ง OTP เพื่อยืนยันสิทธิ์”

กรอกรหัสยืนยัน One Time Password (OTP) ที่ได้รับ จากนั้นเลือก “ยืนยัน OTP และยืนยันสิทธิ์”

ระบบแสดง ผลการประมวลผลครั้งที่ 1 ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว จากนี้รอประกาศจากสถาบัน

ผู้สมัครสามารถเลือก “ข้อมูลเพิ่มเติม” เพื่อดูการใช้สิทธิ์ สามารถตัดสินใจได้อีก 2 ครั้ง หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ ท่านสามารถตัดสินใจใหม่ได้ ภายในเวลาที่กำหนด และเลือก “ขอเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ”

ระบบแสดง ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 หลังจากหมดเวลายืนยันสิทธิ์การประมวลผลครั้งที่ 1 แล้ว บางสาขาวิชาอาจมีตำแหน่งว่าง หากผู้สมัครต้องการโอกาสติดอันดับที่สูงขึ้น สามารถขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ได้ โดยเลือกได้ทั้งอันดับปัจจุบันที่มีสิทธิ์อยู่แล้วและอันดับที่สูงกว่า แต่ไม่สามารถเลือกอันดับที่ต่ำกว่าปัจจุบันได้

เมื่อผ่านการประมวลผลครั้งที่ 2 แล้ว ถือว่าผู้สมัครได้ยืนยันสิทธิ์โดยอัตโนมัติ หากผู้สมัครไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก สามารถสละสิทธิ์ เพื่อจะสมัครรอบถัดไปได้ ภายในวันเวลาที่กำหนด (เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ 3 Admission และไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อนเท่านั้น)

ระบบแสดง ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2

1. สามารถกดเลือกได้ทุกอันดับที่ผู้สมัครได้ทำการเลือกไว้ทั้งหมด

2. สามารถกดเลือกบางอันดับที่ผู้สมัครต้องการเลือกได้

3. หากไม่เลือกอันดับที่ผ่านการคัดเลือกระบบจะแจ้งเตือน “กรณีที่ผู้สมัครไม่เลือกอันดับที่ผ่านการคัดเลือกในปัจจุบัน หากการประมวลผลครั้งที่ 2 ผู้สมัครไม่ได้อันดับที่สูงกว่าอันดับเดิม ผู้สมัครจะ ไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในรอบนี้ แต่สามารถสมัครคัดเลือกในรอบต่อไปได้”

เมื่อผู้สมัครเลือกอันดับแล้วให้ทำการกดปุ่ม “บันทึกอันดับที่เลือก” จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยันการขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2”

ระบบแสดงข้อมูลสาขาวิชาที่เลือก ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และเลือกช่องทางในการส่งรหัส One Time Password (OTP) จากนั้นเลือก “ส่ง OTP เพื่อยืนยันสิทธิ์”

ระบบแสดง ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว รอประกาศผล ภายในวันวันเวลาที่กำหนด

หากท่านไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ให้เลือก “ไม่ใช้สิทธิ์และไม่ขอใช้สิทธิ์ประมวลผลครั้งที่ 2 ”

ระบบแสดง ตัดสินใจครั้งสุดท้ายเป็นการเลือก “ไม่ใช้สิทธิ์และไม่ขอใช้สิทธิ์ประมวลผลครั้งที่ 2” สามารถตัดสินใจได้ 1 ครั้งเท่านั้น เลือก “ไม่ใช้สิทธิ์”

ระบบแสดง กรณีผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลงสถานะ เป็น “ไม่ใช้สิทธิ์และไม่ขอใช้สิทธิ์ประมวลผลครั้งที่ 2” เลือก “ไม่ใช้สิทธิ์”

ระบบแสดง ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรณี “การไม่ใช้สิทธิ์” กรุณาอ่านและ คลิกยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกข้อ ก่อนคลิก “ไม่ใช้สิทธิ์”

ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และเลือกช่องทางในการส่งรหัส One Time Password (OTP) จากนั้นเลือก “ส่ง OTP เพื่อไม่ใช้สิทธิ์”

กรอกรหัสยืนยัน One Time Password (OTP) ที่ได้รับ จากนั้นเลือก “ยืนยัน OTP และยืนยันการไม่ใช้สิทธิ์”

ระบบแสดง ผลการประมวลผลครั้งที่ 1 ไม่ใช้สิทธิ์และไม่ขอใช้สิทธิ์ประมวลผลครั้งที่ 2 ในรอบนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีก ตัดสินใจครบ 3 ครั้งแล้ว

ประวัติการดำเนินการ


6. ผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือก (รอบที่ 3 Admission)

ผู้สมัครเข้าสู่ระบบที่ URL https://student.mytcas.com ระบบแสดง ผลการประมวลผลครั้งที่ 1 กรณีที่ผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือก ระบบแสดง ท่านไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้ ท่านสามารถขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ได้ ภายในเวลาที่กำหนด สามารถตัดสินใจได้ 3 ครั้ง

ระบบแสดง ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2

1. สามารถกดเลือกได้ทุกอันดับที่ผู้สมัครได้ทำการเลือกไว้ทั้งหมด

2. สามารถกดเลือกบางอันดับที่ผู้สมัครต้องการเลือกได้

3. หากผู้สมัครไม่เลือกอันดับเลย จะไม่สามารถกดปุ่มบันทึกอันดับที่เลือกได้

เมื่อผู้สมัครเลือกอันดับแล้วให้ทำการกดปุ่ม “บันทึกอันดับที่เลือก” จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยันการขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2”

ระบบแสดงข้อมูลสาขาวิชาที่เลือก ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และเลือกช่องทางในการส่งรหัส One Time Password (OTP) จากนั้นเลือก “ส่ง OTP เพื่อยืนยันสิทธิ์”

ระบบแสดง ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว รอประกาศผลภายในวันเวลาที่กำหนด

ประวัติการดำเนินการ

คู่มือ TCAS66 (ปีที่แล้ว)