คู่มือผู้สมัครรอบ 2 Quota

1. การยืนยันสิทธิ์/ไม่ใช้สิทธิ์รอบที่ 2 Quota

ผู้สมัครเข้าสู่ระบบที่ URL https://student.mytcas.com ระบบแสดง ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการยืนยันสิทธิ์/ไม่ใช้สิทธิ์ ผู้สมัครอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วเลือก “รับทราบ”

ผู้สมัคร สามารถทำการ ยืนยันสิทธิ์/ไม่ใช้สิทธิ์ ได้ภายในวันและเวลาที่กำหนด

ระบบแสดงรอบการสมัคร เลือกรอบที่ 2 Quota

  1. ระบบแสดงรอบที่ 2 Quota
  2. ระบบแสดงข้อมูลที่ผู้สมัครผ่านการคัดเลือก และ แสดงเวลาที่ต้องยืนยันสิทธิ์
  3. ระบบแสดงตัวเลือกสาขาวิชาและสถาบันที่ผ่านการคัดเลือก
  4. ตัวเลือกยืนยันสิทธิ์
  5. ตัวเลือกไม่ใช้สิทธิ์

ผู้สมัครทำการเลือกสาขาวิชาและสถาบันที่ต้องการยืนยันสิทธิ์และเลือก “ยืนยันสิทธิ์”

*ผู้สมัครสามารถ ยืนยันสิทธิ์ ได้ 1 สาขาวิชา และเปลี่ยนแปลงได้อีกเพียง 2 ครั้ง สามารถตัดสินใจได้ 3 ครั้ง

ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และเลือกช่องทางในการส่งรหัส One Time Password (OTP) จากนั้นเลือก “ส่ง OTP เพื่อยืนยันสิทธิ์”

กรอกรหัสยืนยัน One Time Password (OTP) ที่ได้รับ จากนั้นเลือก “ยืนยัน OTP และยืนยันสิทธิ์”

ระบบแสดงข้อมูลที่ผู้สมัครได้ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว จากนั้นเลือก “ข้อมูลเพิ่มเติม” เพื่อดูการยันยันสิทธิ์และจำนวนการตัดสินใจ

ระบบแสดงสิทธิ์ที่คงเหลือสำหรับการตัดสินใจและแสดงตัวเลือกสาขาวิชาและสถาบันที่ผ่านการคัดเลือก

  1. หากผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาและสถาบันที่ผ่านการคัดเลือก ให้ผู้สมัครทำการเลือกสาขาวิชาและสถาบันที่ผ่านการคัดเลือกใหม่
  2. จากนั้นเลือก “ยืนยันสิทธิ์”

กรณีที่ผู้สมัคร ไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาในทุกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ในรอบนี้ให้ทำการเลือก “ไม่ใช้สิทธิ์”

ระบบแจ้งเตือนกรณีผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลงสถานะ เป็น “ไม่ใช้สิทธิ์” ผู้สมัครอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วเลือก “ไม่ใช้สิทธิ์”

ระบบแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไขกรณี “การไม่ใช้สิทธิ์”

*ผู้สมัครกรุณาอ่านและ คลิกยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกข้อ ก่อนคลิก ไม่ใช้สิทธิ์

ผู้สมัครเลือก  “ไม่ใช้สิทธิ์” เพื่อดำเนินการต่อไป หรือ เลือก “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการไม่ใช้สิทธิ์กลับไปยังก่อนหน้า

ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และเลือกช่องทางในการส่งรหัส One Time Password (OTP) จากนั้นเลือก “ส่ง OTP เพื่อไม่ใช้สิทธิ์”

กรอกรหัสยืนยัน One Time Password (OTP) ที่ได้รับ จากนั้นเลือก “ยืนยัน OTP และยืนยันการไม่ใช้สิทธิ์”

ระบบแสดงข้อมูลการใช้สิทธิ์รอบที่ 2 Quota

เมื่อผู้สมัครใช้สิทธิ์ครบตามจำนวนแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้อีก

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบประวัติ ได้จากตัวเลือก”ประวัติการดำเนินการ”


2. การสละสิทธิ์รอบที่ 2 Quota

ผู้สมัครเข้าสู่ระบบที่ URL https://student.mytcas.com ระบบแสดง ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสละสิทธิ์ ผู้สมัครอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วเลือก “รับทราบ”

 

เมื่อถึงกำหนดเวลาให้สละสิทธิ์ ระบบจะเปิดให้ทำการสละสิทธิ์ได้

เลือก “ข้อมูลเพิ่มเติม” ระบบแสดงรายละเอียดการสละสิทธิ์ หากต้องการสละสิทธิ์ให้เลือก “สละสิทธิ์”

การสละสิทธิ์ ระบบกำหนดให้ทำได้เพียง 1 ครั้ง ภายในวันและเวลาที่กำหนด เลือก “สละสิทธิ์”

ระบบแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไขกรณี “สละสิทธิ์”

*ผู้สมัครกรุณาอ่านและ คลิกยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกข้อ ก่อนคลิก ยืนยันการสละสิทธิ์

ผู้สมัครเลือก  “สละสิทธิ์” เพื่อดำเนินการต่อไป หรือ เลือก “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการสละสิทธิ์กลับไปยังก่อนหน้า

ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และเลือกช่องทางในการส่งรหัส One Time Password (OTP) จากนั้นเลือก “ส่ง OTP เพื่อยืนยันการสละสิทธิ์”

กรอกรหัสยืนยัน One Time Password (OTP) ที่ได้รับ จากนั้นเลือก “ยืนยัน OTP และยืนยันการสละสิทธิ์”

ระบบแสดงข้อมูลการสละสิทธิ์ของผู้สมัคร รอบที่ 2 Quota

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบประวัติ ได้จากตัวเลือก”ประวัติการดำเนินการ”

คู่มือ TCAS66 (ปีที่แล้ว)