คะแนนสูงสุด – ต่ำสุด

TCAS รอบที่ 4 แอดมิดชัน ปี 2562

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุดของสถาบันอุดมศึกษาที่รับนักศึกษาการคัดเลือกกลางบุคคล

เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS) ประจำปี 2562 รอบที่ 4