เกณฑ์ องค์ประกอบ และคุณสมบัติ

TCAS รอบที่ 3

ของสถาบันอุดมศึกษาที่รับนักศึกษาการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS) ประจำปี 2562 รอบที่ 3