ระเบียบการ Admission

ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2561

Read More


ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2560

Read More

ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2559

Read More


ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2558

Read More

โดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย