รวมประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

รวมประกาศ

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ 1/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2562

ประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ 2/2561

เรื่อง มหาวิทยาลัย/สถาบันที่เข้าร่วมระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ 3/2561

เรื่อง ข้อกำหนดของการบริหารจัดการในระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ 4/2561

เรื่อง กำหนดการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ 5/2561

เรื่อง การบริหารจัดการสิทธิ์ ในระบบ TCAS

ประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ 6/2561

เรื่อง การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติในระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562

โดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย