ประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

โดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย